• Specialistisch onderzoek

 • Erkende archeologen

 • Verstand van zaken

 • Vlakdekkende opgraving

 • Effectieve samenwerking

 • Diepgaand onderzoek

 • Restauratie en conservering

 • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Bureauonderzoek

De eerste fase van de archeologienota betreft een bureauonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de kans dat de voorgenomen ingreep in het plangebied negatieve gevolgen heeft voor eventuele archeologische overblijfselen in de ondergrond en, zo ja, hoe hiermee moet worden omgegaan.
Het bureauonderzoek bestaat uit vier onderdelen:

 • afbakening plangebied en consequenties van het mogelijk toekomstig gebruik;
 • beschrijving huidige situatie;
 • beschrijving historische situatie en mogelijke verstoringen;
 • beschrijving van bekende archeologische, ondergrondse bouwhistorische en aardwetenschappelijke waarden.

Dit leidt tot het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel van het gebied. Hierin is verwoord of archeologische overblijfselen worden verwacht. Indien dit het geval is, worden de (veronderstelde) eigenschappen van deze resten zo gedetailleerd mogelijk aangegeven. In de archeologienota zullen de bevindingen van het onderzoek worden samengevat.
Het onderdeel bureauonderzoek besluit met een advies over hoe omgegaan moet worden met eventuele archeologische resten en daarbij een advies voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit: geen actie, beschermen of aanvullend onderzoek.
Indien geen archeologische resten verwacht worden of wanneer de geplande werken geen of nauwelijks impact zullen hebben op het bodemarchief, bestaat de archeologienota alleen een bureauonderzoek. De archeologienota zal dan na akkoord van de opdrachtgever aangeboden worden aan het Onroerend Erfgoed ter aktename.

U bent hier:

f m