• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Archeologienota

Wat is een Archeologienota?

Wie in Vlaanderen na 1 juni 2016 een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning heeft aangevraagd of nog wil aanvragen, wordt in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet worden aangesteld. In de praktijk betekent dit dat de archeoloog in eerste instantie een bureauonderzoek maakt waarin de archeologische verwachting van het te ontwikkelen terrein wordt onderzocht en hoe de opdrachtgever zal omgaan met de archeologie bij de realisering van zijn of haar bouwplannen. Indien nodig volgt na het bureauonderzoek een onderzoek op het terrein zelf. De resultaten van dit vooronderzoek, de archeologienota (of archeologienota met beperkte samenstelling), wordt vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Een archeologienota met beperkte samenstelling

Op 1 januari 2017 is de Code van Goede Praktijk versie 2.0 in werking getreden. In deze nieuwe Code is de 'archeologienota met beperkte samenstelling' geïntroduceerd. De archeologienota met beperkte samenstelling is een goedkoper en sneller uit te voeren onderzoek en kan in de volgende gevallen bij uw vergunningsaanvraag gevoegd worden:

  1. als met absolute zekerheid geen archeologisch erfgoed aanwezig is op het onderzochte terrein, of
  2. als de toekomstige werken met absolute zekerheid geen verstoring zullen veroorzaken aan het eventueel aanwezige archeologische erfgoed, of
  3. als verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met absolute zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

Vraag ons of een archeologienota met beperkte samenstelling ook voor u van toepassing is!

Geldt het voor alle bouwwerkzaamheden in Vlaanderen?

De verplichting tot het opstellen van een archeologienota geldt niet voor alle bouwwerkzaamheden in Vlaanderen. Of u verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van de totale oppervlakte van het perceel of percelen, de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, de ruimtelijke bestemming van het terrein en de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris of binnen een beschermde archeologische site. Of uw plannen zich binnen een archeologische zone bevinden kunt u zien op de website van Onroerend Erfgoed. Raadpleeg het stroomschema om te kijken of al deze informatie voor u van toepassing is.

Subsidie voor particulieren

Er bestaat de mogelijkheid voor particuliere bouwheren om premie te krijgen voor prospectie met ingreep in de bodem.

Vanaf november 2019 is de door Onroerend Erfgoed aangekondigde premie op vooronderzoek met ingreep in de bodem in werking getreden. Deze premie kan aangevraagd worden indien de opdrachtgever een occasionele bouwheer is. De premie is alleen van toepassing op ingrepen in de bodem, zoals verkennend en waarderend booronderzoek, proefputten en proefsleuven. De premie dekt 80% van de forfaitair bepaalde kostprijs. Meer toelichting op de premie kan terug gevonden worden op de website van Onroerend Erfgoed - nieuws

Meer informatie over de premie zelf en de premie aanvraag is aangeduid op de website van Onroerend Erfgoed - premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Om na te gaan of een bouwheer in aanmerking komt voor de premie, is een beslissingsboom opgesteld. Deze beslissingsboom kan geraadpleegd worden op de website van Onroerend Erfgoed - stroomschema.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Op de website van Onroerend Erfgoed vindt u meer informatie over de nieuwe gang van zaken in archeologisch onderzoek in Vlaanderen. Ook kunt u meer informatie vinden in de brochure Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Het Vlaams Erfgoed Centrum is als bedrijf erkend en heeft verschillende erkende archeologen in dienst. U bent bij ons dus in goede handen om uw vergunningsaanvraag vlot te laten verlopen.

Zit u na het bekijken van bovenvermelde informatie nog steeds met vragen, contacteer ons dan gerust. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:

f m