• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Puurs, KMO zone De Winning

In het najaar van 2015 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum een archeologische prospectie uit in Puurs, ter voorbereiding op de realisatie van een KMO-zone. Het onderzoek bestond uit twee delen. Eerst werden een bureaustudie en een booronderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat het noordelijk deel van het terrein bestond uit beekafzettingen, waar geen archeologische resten meer te verwachten waren. Voor het zuidelijk deel, de flank van een dekzandrug, werd een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek vonden we verspreid over het geselecteerde terrein goed bewaarde sporen uit de IJzertijd. Ook sporen uit de Volle Middeleeuwen werden opgetekend. Daarnaast vonden we nog enkele grachten, die onderdeel uitmaakten van een verdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog. Ze sluiten goed aan op de twee bunkers, die zich nog in het plangebied bevinden.

De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in VEC Rapport 28.

U bent hier:

f m