• Specialistisch onderzoek

  • Erkende archeologen

  • Verstand van zaken

  • Vlakdekkende opgraving

  • Effectieve samenwerking

  • Diepgaand onderzoek

  • Restauratie en conservering

  • Uitgebreide ervaring

Copyright 2024 - Vlaams Erfgoed Centrum

Merksplas, ruilverkaveling Zondereigen

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in het najaar van 2014 een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd voor het projectgebied Merksplas, Ruilverkaveling Zondereigen, lot 3. In het gebied zal een ruilverkaveling worden gerealiseerd. Het projectgebied is in zijn totaliteit honderden hectare groot en was (en is) overwegend in gebruik als akkerland en grasland. Het gebied is ten behoeve van de werkzaamheden onderverdeeld in massa’s. Het onderzoek vond plaats in de vorm van een grootschalig proefsleuvenonderzoek, in de massa’s 5, 6 en 7. Hierbij is in totaal een gebied van 35,52 ha archeologisch onderzocht. Er zijn 170 proefsleuven aangelegd en nader onderzocht, het totale aantal vierkante meter bedraagt ruim 35.000 m². De meeste antropogene sporen die zijn aangetroffen hebben betrekking op het verbeteren en/of droog houden van de gronden (drainagegreppels en sloten) of zijn resten van grondbewerking (landbouwsporen). Alle aangetroffen sporen hebben een vermoedelijke datering in de Nieuwste tijd.

In de onderzochte deelgebieden is geen vindplaats aangetroffen. De terreinen werden vrijgegeven  voor verdere ontwikkeling. De onderzoeksresultaten van dit proefsleuvenonderzoek zijn gepubliceerd in februari 2015, in VEC Rapport 26.

U bent hier:

f m